ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Υποψ. Διδάκτορα Γεωπόνου ή Βιολόγου ή Κτηνιάτρου με αρ. πρωτ. 14705/11-05-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 11 Μαΐου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 26 Μαΐου 2020

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Υποψ. Διδάκτορα Γεωπόνου ή Βιολόγου ή Κτηνιάτρου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη προσέγγιση κατά της προϊούσας πνευμονίας των προβάτων για τη διατήρηση και τη βιωσιμότητα των εκτροφών καθαρόαιμων προβάτων της φυλής Χίου. Εφαρμογή συστημάτων έγκαιρης ανίχνευσης του νοσήματος και δημιουργία ζώων αναπαραγωγής απαλλαγμένων από ρετροϊούς» με Κωδικό ΕΛΚΕ 353.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Αθανάσιο Γελασάκη, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Αριθμός Έργου: HFRI-FM17-1083).

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 14705/11-05-2020

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ