ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα Οινολογίας με αρ. πρωτ. 16327/28-05-2020/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Μαΐου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15 Ιουνίου 2020

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας  θέσης (1) απασχόλησης μεταδιδάκτορα στο επιστημονικό πεδίο της οινολογίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Χωροχρονικό Παρατηρητήριο Αξιολόγησης Αμπελουργικού & Οινικού Δυναμικού ΟΠΑΠ Νεμέας» με Κωδικό MIS: 5030872/Kωδικός Έργου: Τ1ΕΔΚ-04202/ΕΛΚΕ: 259.0872, και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γ. Κοτσερίδη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

 

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 16327/28-05-2020/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ