ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Πολιτικού Μηχανικού Υποψήφιου Διδάκτορα αρ. πρωτ. 4791/26-02-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Φεβρουαρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 19 Απριλίου 2019

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Πολιτικού Μηχανικού Υποψήφιου Διδάκτορα, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Integrated design methodology for innovative insect-proof nethouse systems for high value horticultural production in Greece – Μεθοδολογία ολοκληρωμένου σχεδιασμού καινοτόμων εντομοστεγών συστημάτων δικτυοκηπίων για παραγωγή υψηλής αξίας κηπευτικών στην Ελλάδα – SmartNetHouse» με Κωδ. Έργου: 865 και Κωδ. ΕΛΚΕ 306.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Μεταδιδακτορικό Ερευνητή κ. Αναστάσιο Γιαννούλη στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών». Το έργο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), με αρ. Σύμβασης Έργου [865].

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 4791/26-02-2019

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ