ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου αρ. πρωτ. 5282/01-03-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Μαρτίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 18 Μαρτίου 2019

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου ΑΕΙ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Βελτιστοποίηση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης με Χρήση Ψεκαστικών Ακριβείας για Έλεγχο Ασθενειών Οπωροκηπευτικών – Optmised Integrated Pest Management for precise detection and control of plant diseases in perennial crops and open-field vegetables – OPTIMA» με Κωδικό GA 773718, Κωδικό ΕΛΚΕ 08.0089 και Επιστ. Υπεύθυνο κ. Σπύρο Φουντά, Αν. Καθηγητή, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «H2020-SFS-2017-2» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 5282/01-03-2019

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ