ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης κατόχου διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης με μεταδιδακτορική έρευνα με αρ. πρωτ. 21020/09-07-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Ιουλίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 27 Ιουλίου 2020

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης κατόχου διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης με μεταδιδακτορική έρευνα που θα απασχοληθεί στις αναλύσεις δειγμάτων (προετοιμασία δειγμάτων και αναλυτικοί προσδιορισμοί), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εμβληματική Δράση- Οι δρόμοι των αμπελώνων Υποέργο ΙΙ: Χημικός-οργανοληπτικός χαρακτηρισμός ποικιλιών – βιοσυνθετικά μονοπάτια – οινοποίηση» με Κωδικό ΕΛΚΕ 321.0002 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Καθηγητή Κοτσερίδη Γεώργιο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στην αλυσίδα αξίας του «Αμπελιού», που χρηματοδοτείται από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ.

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

 

Επισυνάπτεται:Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 21020/09-07-2020

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ