ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου με αρ. πρωτ. 21786/15-07-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 15 Ιουλίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 30 Ιουλίου 2020

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου, του υποέργου 2 «Βιώσιμη φυτοπροστασία της ελιάς με εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών»  του έργου  «Οι δρόμοι της Ελιάς» με κωδικό ΕΛΚΕ: 320.0002 και Επιστ. Υπεύθυνο  τον Καθηγητή Ιωάννη Βόντα  της δράσης με τίτλο: Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας της «Ελιάς», στο Υποέργο Ι (Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες της «Ελιάς», του «Αμπελιού», του «Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας») του έργου με κωδ. Αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ.

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

 

Επισυνάπτεται:Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 21786/15-07-2020

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ