ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με αρ. πρωτ. 23911/30-07-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 30 Ιουλίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31 Αυγούστου 2020

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης Γεωπόνου Αγροτικής Οικονομίας, κάτοχο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με εμπειρία μεγαλύτερη των 10 ετών, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο «Έλεγχος αυθεντικότητας και νοθείας αλιευμάτων σε είδη  των οικογενειών Sparidae και Serranidae της ελληνικής αγοράς με μοριακή ταυτοποίηση της Πράξης «Έλεγχος αυθεντικότητας και νοθείας αλιευμάτων της ελληνικής αγοράς με μοριακή ταυτοποίηση», με Κωδικό MIS: 5033599 και Κωδ. ΕΛΚΕ: 331.3599 και Επιστ. Υπεύθυνο την Kαθηγήτρια Ελένη Μήλιου, στο ΕΠ «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», Μέτρο 3.1.1, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και εθνικούς πόρους.

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται:Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 23911/30-07-2020

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ