ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη με αρ. πρωτ. 24575/07-08-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 7 Αυγούστου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 7 Σεπτεμβρίου 2020

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη που θα προσληφθεί για την κάλυψη των αναγκών της διδασκαλίας και εξέτασης των μαθημάτων της ξένης γλώσσας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Κάλυψη αναγκών επιμόρφωσης ανάπτυξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας»  με Κωδικό ΕΛΚΕ 10.0021 και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Στ. Ζωγραφάκη, Καθηγητή, που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ.

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται:Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 24575/07-08-2020

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ