ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Μηχανολόγου Μηχανικού με αρ. πρωτ. 25433/07-09-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 7 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 22 Σεπτεμβρίου 2020

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα στο επιστημονικό πεδίο του Μηχανολόγου Μηχανικού, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Οργανικός Τριγωνικός Κύκλος για την Αποδοτική Μετατροπή Θερμικής Ηλιακής Ενέργειας σε Ισχύ» με Κωδικό ΟΠΣ: HFRI-FM17-1087/ΕΛΚΕ: 358.0001  και Επιστ. Υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή κ. Δημήτρη Μανωλάκο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «1ης Προκύρηξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.ΕΚ για Μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας», που χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ.

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 25433/07-09-2020

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ