ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Περιβαλλοντολόγου ή Βιολόγου ή άλλης συναφούς ειδικότητας με αρ. πρωτ. 26548/22-09-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 22 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 7 Οκτωβρίου 2020

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Περιβαλλοντολόγου ή Βιολόγου ή άλλης συναφούς ειδικότητας με το αντικείμενο της προκυρηχθείσας θέσης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Transboundary ecological connectivity of Alps and Dinaric Mountains – DINALPCONNECT» με Κωδικό ΕΛΚΕ 370.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Ηλία Τραυλό στην Ευρωπαϊκή Δράση «INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  και Εθνικούς Πόρους.

 

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 26548/22-09-2020

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ