ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα Βιολόγου με αρ. πρωτ. 27433/29-09-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 29 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 14 Οκτωβρίου 2020

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης ενός Μεταδιδάκτορα ερευνητή/τριας για τη διεξαγωγή ερευνητικού έργου με ειδικότητα στη Μοριακή Βιολογία, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Integration of experimental investigation and computational modeling to decipher dormancy related stochastic phenomena in Listeria monocytogenes – Ενσωμάτωση της πειραματικής έρευνας και της υπολογιστικής μοντελοποίησης για την αποκρυπτογράφηση των στοχαστικών φαινομένων που σχετίζονται με την αδράνεια της Listeria monocytogenes – LAVA» με Κωδ. Έργου: 1788 και Κωδ. ΕΛΚΕ 304.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο την Άρτεμις Γιαννακοπούλου στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ, την Ευρωπαϊκή  Τράπεζα Επενδύσεων και εθνικούς πόρους.

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται:Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 27433/29-09-2020

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ