ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου με αρ. πρωτ. 27649/30-09-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 30 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15 Οκτωβρίου 2020

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου κατόχου διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Disseminating Innovative Solutions for Antibiotic Resistance Management – DISARM- Διάδοση καινοτόμων λύσεων για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά»  με Κωδικό: ΕU 817591 και Κωδικό ΕΛΚΕ: 08.0096 και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Ζέρβα, Ομότ. Καθηγητή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «HORIZON 2020 (H2020-RUR-2018-2020/H2020-RUR-2018-1)», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 27649/30-09-2020

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ