ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Συμβούλου Επικοινωνίας με αρ. πρωτ. 28890/12-10-2020/Ορθή επανάληψη

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 12 Οκτωβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 27 Οκτωβρίου 2020

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης  Συμβούλου/Διαχειριστή Επικοινωνίας Κοινοτικών Προγραμμάτων, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση ενός αυτοματοποιημένου συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου του δάκου της  ελιάς  και της μύγας των φρούτων στις περιοχές της Μεσογείου (FruitFlyNet-ii)» με Κωδικό 371.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο κ. Ζωγραφάκη Σταύρο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «B_A.2.1_0043_FruitFlyNet-ii: ENICBCMED Programme 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (90%) και το ΠΔΕ (10%).

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 28890/12-10-2020

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ