ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Ερευνητή, Υποψήφιου Διδάκτορα με αρ. πρωτ: 30196/22-10-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 22 Οκτωβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 6 Νοεμβρίου 2020

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Ερευνητή, Υποψήφιου Διδάκτορα στο επιστημονικό πεδίο της Γεωπονίας ή Βιολογίας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Βιώσιμες τεχνολογίες και μεθοδολογίες για τη βελτίωση της ποιότητας και την επέκταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων στην αγροδιατροφική εφοδιαστική αλυσίδα της Μεσογείου_FRUALGAE» με Κωδικό ΓΓΕΤ Prima 2019-04 / Κωδικό ΕΛΚΕ: 143.0001/ΣΑΕ: 2017ΣΕ01320010 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Εμμανουήλ Φλεμετάκη στο πλαίσιο της δράσης Δράσης Εθνικής Εμβέλειας:«Χρηματοδότηση ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του PRIMA: Δραστηριότητες που επιλέγονται κατόπιν διακρατικών, ανοικτών και ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που διοργανώνονται από το Ίδρυμα PRIMA και χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς φορείς χρηματοδότησης των συμμετεχόντων στο PRIMA κρατών».

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 30196/22-10-2020

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ