ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Πολιτικού Μηχανικού με αρ. πρωτ: 34659/27-11-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Νοεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 14 Δεκεμβρίου 2020

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Πολιτικού Μηχανικού Υποψήφιου Διδάκτορα-Μεταλλικές Κατασκευές, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Integrated design methodology for innovative insect-proof nethouse systems for high value horticultural production in Greece» με Κωδ. Έργου: 865 και Κωδ. ΕΛΚΕ 306.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Μεταδιδακτορικό Ερευνητή κ. Αναστάσιο Γιαννούλη στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ, την Ευρωπαϊκή  Τράπεζα Επενδύσεων και εθνικούς πόρους.

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 34659/27-11-2020

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ