ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Μηχανολόγου Μηχανικού με αρ. πρωτ: 37335/11-12-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 11 Δεκεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 28 Δεκεμβρίου 2020

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Μηχανολόγου Μηχανικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Energy Smart Livestock Farming towards Zero Fossil Fuel Consumption – RES4LIVE” με αρ. Grant Agreement: 101000785 (RES4LIVE — H2020-FNR-2020 / H2020-FNR-2020-1) και κωδικό ΕΛΚΕ: 08.0111 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δημήτρη Μανωλάκο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ηorizon 2020, στην Έρευνα και Καινοτομία (2014-2020), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 37335/11-12-2020

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ