ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου μίας (1) θέσης Ακαδημαϊκού Υπότροφου με αρ. πρωτ. 3206/21-01-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Ιανουαρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 5 Φεβρουαρίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης μίας (1) θέσης ακαδημαϊκού υποτρόφου, είτε κατόχου διδακτορικού διπλώματος, είτε υποψήφιου διδάκτορα με  ειδικότητα «Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία» για τις ανάγκες των Τμημάτων Δ.Σ.Ε. και Δασοπονίας &Δ.Φ.Π. του ΓΠΑ (πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Κάλυψη αναγκών επιμόρφωσης ανάπτυξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας»  με Κωδικό ΕΛΚΕ 10.0021 και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Στ. Ζωγραφάκη, Καθηγητή, που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ.

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου 3206/21-01-2021

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ