ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Μηχανολόγου Μηχανικού με αρ. πρωτ: 3398/22-01-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 22 Ιανουαρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 8 Φεβρουαρίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα στο επιστημονικό πεδίο του Μηχανολόγου Μηχανικού με ειδίκευση στην ανάπτυξη συστημάτων μετατροπής θερμότητας σε ηλεκτρισμό και ειδικά στην τεχνολογία ORC, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Θερμικής Μηχανής Βασισμένης στον Τριγωνικό Κύκλο (TFC) μεγιστοποίηση της απόδοσης μετατροπής θερμότητας σε ηλεκτρισμό από χαμηλής θερμοκρασίας απορριπτόμενη θερμότητα» με Κωδικό ΟΠΣ: 5069115/ΓΓΕΤ: Τ2ΕΔΚ-00351/ΕΛΚΕ: 284.9115 και Επιστ. Υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή κ. Δημήτρη Μανωλάκο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020» για τη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 3398/22-01-2021

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ