ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου με αρ. πρωτ: 4499/01-02-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Φεβρουαρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 16 Φεβρουαρίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου, Υποψήφιου Διδάκτορα με ειδίκευση στη βελτίωση των φυτών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ZeroParasitic: Καινοτόμες βιώσιμες λύσεις για την οροβάγχη: Προσεγγίσεις πρόληψης και ολοκληρωμένης καταπολέμησης για την αντιμετώπιση του παρασιτισμού στα μεσογειακά συστήματα φυτικής παραγωγής» με Κωδικό ΕΛΚΕ 142.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο την κα Τάνη Ελένη, Λέκτορα, του Προγράμματος Εργασίας 2018 του PRIMA-Δράση «Χρηματοδότηση φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις διακρατικές ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του Προγράμματος PRIMA“ΕταιρικήΣχέσηγια την Έρευνα και την Καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου» (PartnershipforResearchandInnovationintheMediterraneanArea), που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος PRIMA. Το PRIMA είναι μια πρωτοβουλία του άρθρου 185 και συγχρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα 2020, το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 4499/01-02-2021

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ