ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα Ερευνητή με αρ. πρωτ: 4910/04-02-2021_ορθή επανάληψη

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Φεβρουαρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 22 Φεβρουαρίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης μεταδιδάκτορα ερευνητή με ειδικότητα στα Ασύρματα Δίκτυα και στην Ανάλυση Δεδομένων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Energy Smart Livestock Farming towards Zero Fossil Fuel Consumption – RES4LIVE” με αρ. Grant Agreement: 101000785 (RES4LIVE — H2020-FNR-2020 / H2020-FNR-2020-1) και κωδικό ΕΛΚΕ: 08.0111 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δημήτρη Μανωλάκο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ηorizon 2020, στην Έρευνα και Καινοτομία (2014-2020), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 4910/04-02-2021

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ