ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Βιολόγου, Βιοτεχνολόγου ή Περιβαλλοντολόγου Κάτοχου MSc με αρ. πρωτ: 5712/11-02-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 11 Φεβρουαρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 26 Φεβρουαρίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης Βιολόγου, Βιοτεχνολόγου ή Περιβαλλοντολόγου Κάτοχου MSc, στο πλαίσιο του Υποέργου (02) «Μοριακές και γενετικές αναλύσεις» της Πράξης του έργου με τίτλο «Βιολογικός Έλεγχος Παθογόνων σε Εκκολαπτήρια Ιχθύων με χρήση Βακτηριοφάγων» με Κωδικό MIS: 5010932 και Κωδ. ΕΛΚΕ: 301.0932 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Εμμανουήλ Φλεμετάκη, στο ΕΠ «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 5712/11-02-2021

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ