ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου με αρ. πρωτ: 3400/21-01-2021/Ορθή επανάληψη

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Μαρτίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 16 Μαρτίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, για χημικές αναλύσεις με στόχο τον προσδιορισμό των μεταβολομικών μορίων που εμπλέκονται στην οινοποίηση στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εμβληματική Δράση- Οι δρόμοι των αμπελώνων Υποέργο ΙΙ: Χημικός-οργανοληπτικός χαρακτηρισμός ποικιλιών – βιοσυνθετικά μονοπάτια – οινοποίηση» με Κωδικό ΕΛΚΕ 321.0002 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Καθηγητή Κοτσερίδη Γεώργιο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στην αλυσίδα αξίας του «Αμπελιού», που χρηματοδοτείται από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ.

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 3400/21-01-2021/Ορθή επανάληψη

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ