ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Η’ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ» ΑΡ. ΠΡΩΤ: 15069/28-04-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Απριλίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 12 Μαΐου 2021

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50 έως 68 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’114) και της υπ’ αρ. 28727/Ζ1/Αρ. Φύλλου 1017/16-03-2021 Απόφασης. στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» της Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5093115 και Κωδ. ΕΛΚΕ 112.0001 (υπ’ αριθμ.Πρωτ. 1246/29.03.2021/ΑΔΑ: 6ΡΔΓ46ΜΤΛΡ-Υ61 Απόφαση Ένταξης), που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ143), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 31/03/2021 έως 30/09/2021 και Επιστημ. Υπεύθυνο τον κ. Ν. Δέρκα Καθηγητή, κατ’ εφαρμογή των υπ’ αριθμ. πρωτ. 11269/31-03-2021 (ΑΔΑ: EΡ7346Ψ8Ζ6-4ΓΣ), αριθμ. πρωτ. 15068/28-04-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΘΩ46Ψ8Ζ6-466) αποφάσεων Συνεδρίας της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ΓΠΑ και της  αριθμ. πρωτ.  11270/31-03-2021 (ΑΔΑ: 92AZ46Ψ8Ζ6-8Β3) απόφασης υλοποίησης υποέργου με ίδια μέσα με ΑΑΥ: 2678 (ΑΔΑ: ΩΦΕΖ46Ψ8Ζ6-6ΘΩ) προσκαλεί Μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας αποστέλλονται στο email:

Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε: mousimaria@aua.gr

Με κοινοποίηση υποχρεωτικά στα κάτωθι email ανάλογα με το γνωστικό πεδίο της αίτησης υποψηφιότητας:

Γραμματεία Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής: grammateiaafp-gm@aua.gr

Γραμματεία Τμήματος Βιοτεχνολογίας: gbiotech@aua.gr

Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού: digese_19@aua.gr

Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου: ett@aua.gr

Γραμματεία Ζωικής Παραγωγής: skarats@aua.gr

Γραμματεία Τμήματος Ε.Φ.Π.: pmsefp@aua.gr

Γραμματεία Τμήματος Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος: dasologia@aua.gr

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 15069/28-04-2021

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ