ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) Θέσης Προγραμματιστή, αρ. πρωτ: 18720/04-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 22 Ιουνίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Προγραμματιστή στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “FAIRshare. Farm Advisory digital Innovation tools Realised and Shared” με αρ. Grant Agreement: 818488 (H2020-RUR-2018-2020/H2020-RUR-2018-1) και κωδικό ΕΛΚΕ: 08.0090 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Σπύρο Φουντά του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

.

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται:https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/06/000018720.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ