ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Ερευνητή αρ. πρωτ. 8656/02-04-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 2 Απριλίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 18 Απριλίου 2019

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή, στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Ανάπτυξη βιοδιυλιστηρίου για την παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας μέσω της αξιοποίησης αποβλήτων καφέ και εσπεριδοειδών» του έργου με τίτλο «Research Infrastructure on Food Bioprocessing Development and Innovation Exploitation (Food Innovation RI)» της Πράξης «Ενίσχυση των υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας – Β’ Κύκλος» με Κωδικό ΟΠΣ 5027222 και Κωδικό ΕΛΚΕ 103.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Α. Κουτίνα, Επίκ. Καθηγητή, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

 

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 8656/02-04-2019

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ