ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), αρ. πρωτ: 19310/09-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 25 Ιουνίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), Πτυχίο ΑΕΙ στην ειδικότητα Διοίκησης ή των Οικονομικών Επιστημών ή των Κοινωνικών Επιστημών ή των Πολιτικών Επιστημών, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – SmartBIC» με Κωδικό ΟΠΣ 5047106 και Κωδικό ΕΛΚΕ 108.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Καθηγητή Σπ. Κίντζιος, Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους.

 

.

 

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται:https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/06/19310.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ