ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Ερευνητή σε θέματα προσδιορισμού μικροβιακού φορτίου σε φυτά με αναλυτικές μεθόδους, αρ. πρωτ: 19747/11-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 11 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 29 Ιουνίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Ερευνητή σε θέματα προσδιορισμού μικροβιακού φορτίου σε φυτά με αναλυτικές μεθόδους, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμων ζωοτροφών εμπλουτισμένες με βιοδραστικούς παράγοντες από εδώδιμα φυτά και βότανα για αντιμετώπιση των ασθενειών της ζωικής παραγωγής και μείωση της χρήσης αντιβιοτικών» με Κωδικό Έργου: ΚΡΗΡ1-0029056 / ΟΠΣ 3326 / ΕΛΚΕ 316.0001 / MIS: 5063328 και με Επιστ. Υπεύθυνο τον Δρ. Θωμά Μπαρτζάνα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης.

 

.

 

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται:https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/06/19747.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ