ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου, αρ. πρωτ: 20830/22-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 22 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 7 Ιουλίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Ανάλυση Πληροφορίας και Δεδομένων με χρήση υπερφασματικών τεχνικών στον αγροδιατροφικό τομέα – Information Agrifood quality estimation using hyperspectral techniques – SPECTROFOOD” στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Επιχορήγησης (Grant Agreement) με Κωδικό: 862665 και Κωδικό ΕΛΚΕ: 347.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Σπυρίδων Φουντά, που θα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

 

 

 

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/06/20830.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ