ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα κατόχου BSc. ή ΜSc. Γεωπονικών ή Βιολογικών Επιστημών, αρ. πρωτ: 21299/24-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 9 Ιουλίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα κατόχου BSc. ή ΜSc. Γεωπονικών ή Βιολογικών Επιστημών με σκοπό την επικουρική προσφορά στο έργο στους τομείς των πειραματισμών των ζώων, των αντιοξειδωτικών ενζύμων και της in vitro και  in vivo μελέτης της μεθανογένεσης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Έρευνα νέων τεχνολογιών σιτηρεσίων με μικροφύκη για τη δημιουργία ενός καινοτόμου «λειτουργικού» Ελληνικού γιαουρτιού – YoGArt» με Κωδικό MIS: 5069986/Κωδικό ΕΛΚΕ 285.9986/Κωδικό έργου: Τ2ΕΔΚ-02290, και με Επιστ. Υπεύθυνο την κα. Ελένη Τσιπλάκου, Αναπλ. Καθηγήτρια που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

 

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/06/21299.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ