ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Πτυχιούχου θετικών επιστημών, αρ. πρωτ: 21346/25-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 25 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 12 Ιουλίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης πτυχιούχου θετικών επιστημών σχετική με περιβάλλον και αγροτική οικονομία ή άλλης συναφούς ειδικότητας με το αντικείμενο της προκυρηχθείσας θέσης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Transboundary ecological connectivity of Alps and Dinaric MountainsDINALPCONNECT» με Κωδικό ΕΛΚΕ 370.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Ηλία Τραυλό στην Ευρωπαϊκό Δράση «INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  και Εθνικούς Πόρους.

 

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/06/21346.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ