ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Τεχνικός Εργαστηρίου/Γεωπόνος, αρ. πρωτ: 21630/28-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 13 Ιουλίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης Τεχνικός Εργαστηρίου/Γεωπόνος, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Integration of experimental investigation and computational modeling to decipher dormancy related stochastic phenomena in Listeria monocytogenes – Ενσωμάτωση της πειραματικής έρευνας και της υπολογιστικής μοντελοποίησης για την αποκρυπτογράφηση των στοχαστικών φαινομένων που σχετίζονται με την αδράνεια της Listeria monocytogenes – LAVA» με Κωδ. Έργου: 1788 και Κωδ. ΕΛΚΕ 304.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο την Άρτεμις Γιαννακοπούλου στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ, την Ευρωπαϊκή  Τράπεζα Επενδύσεων και εθνικούς πόρους.

 

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/06/21630.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ