ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου με ειδίκευση στον τομέα της Γεωργικής Εντομολογία, αρ. πρωτ: 21766/28-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 13 Ιουλίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου με ειδίκευση στον τομέα της Γεωργικής Εντομολογίας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση αιθέριων ελαίων αρωματικών φυτών για την παρασκευή εντομοπροστατευτικών σε καλλιέργειες κηπευτικών» με Κωδικό MIS: 5073650/ΕΛΚΕ: 296.3650/ Τ2ΕΔΚ-03105  και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Περδίκη Διονύσιο, Αναπληρωτή Καθηγητή Γ.Π.Α. στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

 

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/06/21766.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ