ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα με ειδικότητα Βιοπληροφορικής, αρ. πρωτ: 21879/29-06-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 29 Ιουνίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 14 Ιουλίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης Μεταδιδάκτορα με ειδικότητα Βιοπληροφορικής, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Integration of experimental investigation and computational modeling to decipher dormancy related stochastic phenomena in Listeria monocytogenes – Ενσωμάτωση της πειραματικής έρευνας και της υπολογιστικής μοντελοποίησης για την αποκρυπτογράφηση των στοχαστικών φαινομένων που σχετίζονται με την αδράνεια της Listeria monocytogenes – LAVA» με Κωδ. Έργου: 1788 και Κωδ. ΕΛΚΕ 304.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο την Άρτεμις Γιαννακοπούλου στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» , που συγχρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ, την Ευρωπαϊκή  Τράπεζα Επενδύσεων και εθνικούς πόρους.

 

 

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/06/21879.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ