ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα στις Επικοινωνιακές Στρατηγικές στην Εφοδιαστική Αλυσίδα με χρήση Επιχειρησιακών Μοντέλων , αρ. πρωτ: 24814/19-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 19 Ιουλίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 3 Αυγούστου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα στις Επικοινωνιακές Στρατηγικές στην Εφοδιαστική Αλυσίδα με χρήση Επιχειρησιακών Μοντέλων, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – SmartBIC» με Κωδικό ΟΠΣ 5047106 και Κωδικό ΕΛΚΕ 108.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Καθηγητή Σπ. Κίντζιος, Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους.

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: https: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/07/24814.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ