ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου ή Οικονομολόγου με εξειδίκευση στη Γεωργική Οικονομία , αρ. πρωτ: 24901/20-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Ιουλίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 4 Αυγούστου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου ή Οικονομολόγου με εξειδίκευση στη Γεωργική Οικονομία, στο πλαίσιο του έργου «Καλλιέργεια κλωστικών βιομηχανικών φυτών για την απορρύπανση και αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών και για την παραγωγή πρώτων υλών βιολογικής προέλευσης για βιομηχανικές χρήσεις» με Κωδικό ΟΠΣ: 5050727 / Kωδικό έργου: T7ΔKI-00038 / Kωδικό ΕΛΚΕ: 341.0727  και Επιστ. Υπεύθυνο την κα Ελένη Γ. Παπάζογλου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του έργου με τίτλο «Καλλιέργεια κλωστικών βιομηχανικών φυτών για την απορρύπανση και αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών και για την παραγωγή πρώτων υλών βιολογικής προέλευσης για βιομηχανικές χρήσεις» με Κωδικό ΟΠΣ: 5050727 / Kωδικό έργου: T7ΔKI-00038 / Kωδικό ΕΛΚΕ: 341.0727, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

 

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: https: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/07/24901.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ