ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης πτυχιούχος Γεωπόνος/Βιολόγος, αρ. πρωτ: 24953/20-07-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Ιουλίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 4 Αυγούστου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης πτυχιούχος Γεωπόνος/Βιολόγος, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο «Έλεγχος αυθεντικότητας και νοθείας αλιευμάτων σε είδη  των οικογενειών Sparidae και Serranidae της ελληνικής αγοράς με μοριακή ταυτοποίηση της Πράξης «Έλεγχος αυθεντικότητας και νοθείας αλιευμάτων της ελληνικής αγοράς με μοριακή ταυτοποίηση», με Κωδικό MIS: 5033599 και Κωδ. ΕΛΚΕ: 331.3599 και Επιστ. Υπεύθυνο την Kαθηγήτρια Ελένη Μήλιου, στο ΕΠ «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», Μέτρο 3.1.1, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και εθνικούς πόρους.

 

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: https: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/07/24953.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ