ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Αυγούστου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 27 Αυγούστου 2021

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5129437 και Κωδ. ΕΛΚΕ 116.0001 (υπ’ αριθμ. Πρωτ. 82871/23.07.2021 Απόφαση Ένταξης και ΑΔΑ: Ψ20646ΜΤΛΡ-ΙΛΤ), που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96, με αρ. πρωτ. 2261/09-06-2021), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2021 έως 30/09/2022 και Επιστημ. Υπεύθυνο την κα Ε. Μήλιου, Καθηγήτρια κατ’ εφαρμογή των υπ’ αριθμ. πρωτ. 26106/27-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΨΑΕ46Ψ8Ζ6-Θ50), 26109/27-07-2021 (ΑΔΑ: 9ΛΡ246Ψ8Ζ6-ΗΥΣ),  αποφάσεων Συνεδρίας της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ΓΠΑ με ΑΑΥ: ( ΨΝΜ746Ψ8Ζ6-Ω3Σ ) προσκαλεί:

Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά επιστημονικό πεδίο, των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και  την υπ’ αριθμ. 586/22-07-2021 απόφαση της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σχετικά με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα και τον ορισμό των μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, που αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο Παράρτημα, που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

Σχετικά με τα Επιστημονικά Πεδία που σας ενδιαφέρουν μπορείτε να επικοινωνείτε με τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κ. Τσιμπούκας tsiboukas@aua.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ. Κωστοπούλου tina@aua.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Στόφορος Νικόλαος stoforos@aua.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ          Μ. Παπαφωτίου mpapaf@aua.gr

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΕΟΛΟΓΙΑ Ν. Καβαλλιεράτος nick_kaval@aua.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κ. Μουντζούρης kmountzouris@aua.gr

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ – ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ηλίας Ηλιόπουλος eliop@aua.gr

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Θωμάς Μπαρτζάνας t.bartzanas@aua.gr

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ . Κ. Οιχαλιώτης  ehaliotis@aua.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ)

ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Χ. Παπαδάς cpap@aua.gr

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Χ. Παπαδάς cpap@aua.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Χ. Παπαδάς cpap@aua.gr

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Χ. Παπαδάς cpap@aua.gr

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χ. Παπαδάς cpap@aua.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. Παπαδάς cpap@aua.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Χ. Παπαδάς cpap@aua.gr

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Χ. Παπαδάς cpap@aua.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χ. Παπαδάς cpap@aua.gr

ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Χ. Παπαδάς cpap@aua.gr

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΑΣΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Φωτιάδης Γεώργιος gefotiadis@aua.gr

ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ Α. Παντέρα pantera@aua.gr

ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Παπαδόπουλος Ανδρέας ampapadopoulos@aua.gr

ΔΕΝΔΡΟΜΕΤΡΙΑ – ΔΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΟΛΟΓΙΑ Α. Παντέρα pantera@aua.gr

ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Παπαδόπουλος Ανδρέας ampapadopoulos@aua.gr

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Xατζημιχαήλ Κωνσταντίνος k.chatzimichael@aua.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ / ΑΓΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Καρανικόλας Παύλος pkaranik@aua.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Σακάς Δαμιανός d.sakas@aua.gr

ΓΕΩΠΟΝΙΑ (ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) Περδίκης Διονύσιος dperdikis@aua.gr

ΓΕΩΠΟΝΙΑ (ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) Οικονόμου – Αντωνάκα Γαρυφαλιά economou@aua.gr

ΓΕΩΠΟΝΙΑ (ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) Τσιπλάκου Ελένη eltsiplakou@aua.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Kωστοπούλου Κωνσταντίνα tina@aua.gr

Επισυνάπτεται: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/08/26850.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ