ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης με Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών αρ. πρωτ. 11044/22-04-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 22 Απριλίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 13 Μαΐου 2019

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου ή Χημικού Μηχανικού ή άλλης συναφούς ειδικότητας με το αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης με Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση του καρπού και του βλαστού του φραγκόσυκου στοχεύοντας σε καινοτόμες χρήσεις σε τρόφιμα – ExploreOpuntia» Τ1ΕΔΚ-04027 με Κωδ. MIS: 5031817 και Κωδ. ΕΛΚΕ: 273.1817 και Επιστ. Υπεύθυνο την κα Ι. Μαντάλα, Αναπλ. Καθηγήτρια  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 11044/22-04-2019

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ