ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Κάτοχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος με ειδίκευση στη βελτίωση των φυτών, αρ. πρωτ: 27419/06-08-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Αυγούστου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 3 Σεπτεμβρίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Κάτοχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος με ειδίκευση στη βελτίωση των φυτών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ZeroParasitic: Καινοτόμες βιώσιμες λύσεις για την οροβάγχη: Προσεγγίσεις πρόληψης και ολοκληρωμένης καταπολέμησης για την αντιμετώπιση του παρασιτισμού στα μεσογειακά συστήματα φυτικής παραγωγής» με Κωδικό ΕΛΚΕ 142.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο την κα Τάνη Ελένη, Επίκ. Καθήγητρια , του Προγράμματος Εργασίας 2018 του PRIMA-Δράση «Χρηματοδότηση φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις διακρατικές ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του Προγράμματος PRIMA“ΕταιρικήΣχέσηγια την Έρευνα και την Καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου» (PartnershipforResearchandInnovationintheMediterraneanArea), που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος PRIMA. Το PRIMA είναι μια πρωτοβουλία του άρθρου 185 και συγχρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα 2020, το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία.                                                                                                 

 

 

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/08/27419.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ