ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Ηλεκτρολόγου & Μηχανικού Η/Υ, αρ. πρωτ: 27828/27-08-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Αυγούστου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 13 Σεπτεμβρίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Ηλεκτρολόγου & Μηχανικού Η/Υ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο Δημιουργία κέντρων καινοτομίας για βιώσιμη αγροτική παραγωγή – SHERPA” με αρ. Grant Agreement: 862448 SHERPA — H2020-RUR-2018-2020/H2020-RUR-2019-1 και κωδικό ΕΛΚΕ: 08.0103 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Σπύρο Φουντά του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

 

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/08/27828.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ