ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα Οικονομολόγου, αρ. πρωτ: 29477/15-09-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 15 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 30 Σεπτεμβρίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) Μεταδιδάκτορα Οικονομολόγου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «EU-CONEXUS: European University for Smart Urban Coastal Sustainability – Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης» με Κωδικό ΕΛΚΕ150.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο Σ. Κίντζιο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Erasmus+ Programme – EAC‐A03‐2018», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

 

 

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/09/29477.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ