ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης προσωπικού φοιτητή ζωϊκής παραγωγής, αρ. πρωτ: 30933/24-09-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 11 Οκτωβρίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης προσωπικού φοιτητή ζωϊκής παραγωγής, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Χρήση ζυμομυκήτων και μυκήτων σε σιτηρέσια τσιπούρας με στόχο τη βελτίωση του εξωτερικού χρωματισμού και την ανοσοενίσχυση – BRIGHTFISH» με Κωδικό ΟΠΣ: 5074567/EΛΚΕ: 333.4567 και Επιστ. Υπεύθυνο κ. Εμμανουήλ Μαλανδράκη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας, Ενωσιακή Προτεραιότητα 2, η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ με τίτλο «Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια».

 

 

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/09/30933.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ