ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης Γεωπόνου ή Βιοτεχνολόγου ή άλλης συναφούς ειδικότητας με το αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης κατόχου διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης στο επιστημονικό πεδίο της Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας-Μοριακής Ενζυμολογίας, αρ. πρωτ: 31466/29-09-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 29 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 14 Οκτωβρίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης Γεωπόνου ή Βιοτεχνολόγου ή άλλης συναφούς ειδικότητας με το αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης κατόχου διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης στο επιστημονικό πεδίο της Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας-Μοριακής Ενζυμολογίας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “ Demonstrative process for the production and enzymatic recycling of environmentally safe, superior and versatile PHA-bases rigid packagisng solutions by plasma integration in the value chain_BIOSUPPACK” με αρ. 101023685 (H2020-BBI-JTI-2020) Grant Agreement  και κωδικό ΕΛΚΕ 08.0122 και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Αποστόλη Κουτίνα  στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ηorizon 2020, στην Έρευνα και Καινοτομία (2014-2020), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

 

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται: https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/09/31466.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ