ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου MSc με ειδίκευση στην Αγροτική Οικονομία και Ανάπτυξη, αρ. πρωτ: 34328/21-10-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Οκτωβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 8 Νοεμβρίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου MSc με ειδίκευση στην Αγροτική Οικονομία και Ανάπτυξη,  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Making Agricultural Trade Sustainable (MATS)-Μετάβαση σε ένα βιώσιμο Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων» με αρ.  Grand Agreement 101000751 – MATS και H2020-RUR-2018-2020 / H2020-RUR-2020-2 και κωδικό ΕΛΚΕ : 08.0124 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Καθηγητή Αντ. Ρεζίτη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 , στην Έρευνα και Καινοτομία (2014-2020), , που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

 

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται:https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/10/34328-3.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ