ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, αρ. πρωτ: 34797/ 26-10-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Οκτωβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 11 Νοεμβρίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο στο πλαίσιο του  υποέργου 1 με τίτλο «Αναβάθμιση της ποιότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του _ Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ ΓΠΑ» της ΠΡΑΞΗΣ «Αναβάθμιση της ποιότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του _ Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ ΓΠΑ», και με Επιστ. Υπεύθυνο τον Καθ. Κ. Σπ. Κίντζιο, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5092075 και με κωδικό ΕΛΚΕ: 115.0001.

 

 

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται:https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/10/34797-2.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ