ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Ερευνητή, Μεταδιδάκτορα Χημικού ή Χημικού Μηχανικού στο επιστημονικό πεδίο της Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων, αρ. πρωτ: 34876/ 26-10-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Οκτωβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 11 Νοεμβρίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Ερευνητή, Μεταδιδάκτορα Χημικού ή Χημικού Μηχανικού στο επιστημονικό πεδίο της Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SUstainable SEAfood PROcessing (SUSEAPRO)» με Κωδικό ΕΛΚΕ 06.0135 και Επιστ. Υπεύθυνο την Επίκουρη Καθηγήτρια Θεοφανία Τσιρώνη που χρηματοδοτείται από το European Institute of Innovation and Technology-EIT Food (body of the European Union).

 

 

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται:https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/10/34876-2.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ