ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης πτυχιούχου Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Βιολόγου ή άλλης συναφούς ειδικότητας με το αντικείμενο του έργου, αρ. πρωτ: 37584/ 18-11-2021.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 18 Νοεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 3 Δεκεμβρίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης πτυχιούχου Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Βιολόγου ή άλλης συναφούς ειδικότητας με το αντικείμενο του έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση παραπροϊόντων βιομηχανίας τροφίμων για παραγωγή βιογενούς βιοαποικοδομήσιμης, ενεργούς συσκευασίας τροφίμων” (ΒΙΟΣΤΡΟΦΗ) με Κωδικό κωδικό ΟΠΣ 5032796 / ΕΛΚΕ 276.2796 / Τ1ΕΔΚ-02735 και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Απόστολο Κουτίνα, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

 

 

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται:https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/11/37584-1.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ