ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα Ερευνητή στο επιστημονικό πεδίο του Μηχανολόγου Μηχανικού, αρ. πρωτ: 37971/ 22-11-2021.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 22 Νοεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 7 Δεκεμβρίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Μεταδιδάκτορα Ερευνητή στο επιστημονικό πεδίο του Μηχανολόγου Μηχανικού, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Οργανικός Τριγωνικός Κύκλος για την Αποδοτική Μετατροπή Θερμικής Ηλιακής Ενέργειας σε Ισχύ» με Κωδικό HFRI-FM17-1087/ΕΛΚΕ: 358.0001   και Επιστ. Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή καθηγητή κ. Δημήτρη Μανωλάκο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «1ης Προκύρηξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.ΕΚ για Μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας», που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).

 

 

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται:https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/11/37971.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ