ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης, ερευνητή, Γεωπόνου ή Βιοτεχνολόγου ή άλλης συναφούς ειδικότητας με το αντικείμενο του έργου, αρ. πρωτ: 38114/ 22-11-2021.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 22 Νοεμβρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 7 Δεκεμβρίου 2021

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης, ερευνητή, Γεωπόνου ή Βιοτεχνολόγου ή άλλης συναφούς ειδικότητας με το αντικείμενο του έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “ Demonstrative process for the production and enzymatic recycling of environmentally safe, superior and versatile PHA-bases rigid packagisng solutions by plasma integration in the value chain_BIOSUPPACK” με αρ. 101023685 (H2020-BBI-JTI-2020) Grant Agreement  και κωδικό ΕΛΚΕ 08.0122 και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Αποστόλη Κουτίνα  στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ηorizon 2020, στην Έρευνα και Καινοτομία (2014-2020), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

 

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Επισυνάπτεται:https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2021/11/38114.pdf

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ