ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Υποψ. Διδάκτορα με MSc αρ. πρωτ. 16465/03-06-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Ιουνίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 19 Ιουνίου 2019

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Βιολόγου ή άλλη συναφή ειδικότητα με το αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης, Υποψήφιου Διδάκτορα με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Βιομετατροπή Αποβλήτων Βιομηχανίας Τροφίμων σε Βιοπολυμερή για Προϊόντα Συσκευασίας στα Πλαίσια ενός Βιοδιυλιστηρίου» (Wastes-to-Biopolymers) Τ1ΕΔΚ-02822 με Κωδ. ΟΠΣ: 5030731 και Κωδ. ΕΛΚΕ: 251.0731 και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Α. Κουτίνα, Επίκ. Καθηγητή, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Επισυνάπτεται: Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 16465/03-06-2019

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ